Sotsiaaltoetused

Ülevaade riiklikest ja Tallinna linna teenustest ja toetustest puudega inimestele, info Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide kohta

Infoteatmik Abiks puudega inimesele 2014 (pdf) eestikeelne

Infoteatmik Abiks puudega inimesele 2014 (pdf) venekeelne

 

Sotsiaaltoetused on mõeldud puudest tingitud lisakulude, sealhulgas töötamisega seotud lisakulude katteks. Toetuse taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgsesse pensioniametisse. Toetusi määratakse ja makstakse Eesti alalistele elanikele ja tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elavatele isikutele lisakulutusi põhjustava keskmise, raske või sügava puude korral.

Toetuse liike on mitmeid, kuid alati tuleb toetuse taotlemisel esitada:

1. vormikohane avaldus

2. taotleja pass või ID-kaart

3. ekspertiisi otsus puude raskusastme kohta.

Mõne toetuse liigi puhul tuleb esitada ka lisadokumente.

 

Sotsiaaltoetuste arvutamise aluseks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr, mis 2013. aastal on 25,57 eurot (püsinud alates 2000. aastast samal tasemel).

Näiteks kui sul on liikumispuue ja väära kõndimisasendi tõttu kulub oluliselt rohkem jalatseid, loetakse kaasnevaid kulutusi puudest tingitud lisa kuluks.

 

PUUDEGA LAPSE TOETUST

makstakse igakuiselt kuni 16-aastasele puudega lapsele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevusteks

• keskmise puudega lapsele 270% sotsiaaltoetuste määrast (69,04 eurot)

• raske või sügava puudega lapsele 315% sotsiaaltoetuste määrast (80,55 eurot).

 

Selle toetuse puhul tuleb lisaks muudele dokumentidele esitada ka lapse sünnitunnistus.

 

 PUUDEGA TÖÖEALISE INIMESE TOETUST

makstakse igakuiselt puudega tööealisele inimesele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks. Toetust makstakse vastavalt lisakuludele, kuid mitte vähem kui 65% sotsiaaltoetuste määrast (16,62 eurot) ja mitte rohkem kui 210% sotsiaaltoetuste määrast (53,70 eurot) kuus.

 

PUUDEGA VANADUSPENSIONIEALISE INIMESE TOETUST

makstakse igakuiselt keskmise, raske või sügava puudega vanaduspensioniealisele inimesele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral selles ettenähtud tegevusteks

 

• keskmise puudega isikule 50% sotsiaaltoetuste määrast (12,79 eurot)

• raske puudega isikule 105% sotsiaaltoetuste määrast (26,85 eurot)

• sügava puudega isikule 160% sotsiaaltoetuste määrast (40,91 eurot).

 

PUUDEGA VANEMA TOETUST

makstakse igakuiselt kuni 16-aastast last ja põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivat kuni 19-aastast last kasvatavale

 

• puudega üksikvanemale

• ühele puudega abikaasadest

• üksi last kasvatavale puudega võõrasvanemale

• üksi last kasvatavale puudega eestkostjale

• üksi last kasvatavale puudega isikule, kui temaga on sõlmitud sotsiaalhoolekande seaduse alusel kirjalik perekonnas hooldamise leping.

 

Puudega vanema toetuse suurus on 75% sotsiaaltoetuste määrast (19,18 eurot).

Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada:

1. lapse sünnitunnistus

2. õpilaspilet või õppeasutuse teatis lapse õppimise kohta põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kui toetust taotleb 16–19-aastast last kasvatav puudega isik

3. perekonnaseisu tõendav dokument, üksikvanema tõend või toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab last üksinda, kui toetust taotleb last üksi kasvatav puudega isik

4. teise abikaasa kirjalik nõusolek, kui toetust taotleb üks puudega abikaasadest.

 

ÕPPETOETUST

makstakse igakuiselt mittetöötavale puudega õppurile, kes õpib gümnaasiumi 10.–12. klassis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis ja kellel on puudest tingituna õppetööga seotud lisakulutusi. Õppetoetust ei maksta juuli- ja augustikuu eest.

Õppe toetuse suurus on 25–100% sotsiaaltoetuste määrast vastavalt tegelikele lisakulutustele (6,39–25,57 eurot).

 

Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada:

1. õppeasutuse teatis õppimise kohta, õpilaspilet või üliõpilaspilet

2. dokument puudest tingitud ja õppetööga seotud lisakulude või

selliste kulutuste tegemise vajaduse kohta

3. omakäeline kinnitus mittetöötamise kohta.

 

TÖÖTAMISTOETUST

makstakse 16-aastasele ja vanemale töötavale puudega inimesele, kellel on puudest tingituna tööga seotud lisakulutusi. Seda makstakse inimese enda tegelike, puudest tingitud töötamisega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks kuni 10-kordses sotsiaaltoetuste määras kolme kalendriaasta jooksul alates toetuse esmakordsest määramisest. Kui kolme kalendriaasta jooksul tehtud lisakulud on maksimumsummast väiksemad, makstakse toetusena välja puudega inimese kauba või teenuse eest tegelikult tasutud summa.

Toetusega hüvitatavad kulutused peavad olema tehtud töötamise ajal. Enne töötamise algust ja pärast töötamise lõppu tehtud kulutuste hüvitamiseks toetust ei maksta. Toetust makstakse vastavalt esitatud kuludokumentidele kalendriaasta kestel tehtud kulutuste eest. Eelmisel kalendriaastal tehtud kulutuste eest makstakse toetust, kui avaldus toetuse saamiseks on esitatud hiljemalt jooksva aasta 31. märtsil.

 

Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada:

1. tööraamat või muu töötamist tõendava dokument

2. dokument töötamisega seotud kulude kohta

3. kirjalik selgitus puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulu vajaduse kohta.

 

REHABILITATSIOONITOETUST

makstakse 16–65-aastasele puudega inimesele aktiivseks rehabilitatsiooniks sotsiaalministri määratud rehabilitatsiooniasutustes. Rehabilitatsioonitoetust makstakse tegelike rehabilitatsioonikulude osaliseks hüvitamiseks kuni 200% sotsiaaltoetuste määrast kalendriaasta jooksul (51,14 eurot).

Toetuse taotlemisel tuleb esitada lisaks dokument rehabilitatsioonikulude kohta.

 

TÄIENDUSKOOLITUSTOETUST

makstakse töötavale puudega inimesele tööalaseks ja tasemekoolituseks. Seda võimaldatakse koolituskulude osaliseks hüvitamiseks kuni 24-kordses sotsiaaltoetuste määras (613,68 eurot) kolme kalendriaasta jooksul alates toetuse esmakordsest määramisest.

Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada:

1. tööraamat või muu töötamist tõendav dokument

2. dokument täienduskoolituskulude kohta.

 

Näiteks saab täienduskoolitustoetust taotleda koristaja ametikohal töötav puudega inimene, kes soovib õppida tasulistel kursustel kasutama uusi kaasaegseid töö- ja puhastusvahendeid.

 


 

Olulised teated

Järgmine Eesti Kopsuliidu teabepäev toimub 27.04.19. algusega kell 12:00 klubis "Raavis" (Raua tn 1). Esinejaks on kopsuarst dr.Svetlana Sergejeva ettekandega "Allergia ja kopsuhaigused". *********************************

Uudised / üritused


    Avaleht         Organisatsioonist         Haigused         Ravi         Suitsetad?         Kasulik         Kontakt    
© 2019 Eesti Kopsuliit. Kõik õigused kaitstud.